The effect of model size on worst-group generalization

Alan Pham*, Eunice Chan*, Vikranth Srivatsa*, Dhruba Ghosh*, Yaoqing Yang, Yaodong Yu, Ruiqi Zhong, Joseph E. Gonzalez, Jacob Steinhardt. NeurIPS DistShift Workshop 2021.

[Paper]